A nyertes pályázatok ünnepélyes díj-és oklevél-átadása

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma százezer forint értékben pályázatot hirdetett nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő könyvtár-informatika szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK- és szakdolgozattal lehetett. Az október közepéig beérkezett dolgozatok közül az Alapítvány kuratóriuma kettőt ítélt egyenlő díjazásra érdemesnek: a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszékén idén végzett Balla Ildikó ("Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában") és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének harmadéves hallgatója, Merc Hajnalka tanulmányát ("Magyarországról lexikonügyben").

Az ünnepélyes díj- és oklevél-átadásra 2003. november 20-án Debrecenben került sor, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának ünnepi ülésén. Az Alapítvány köszönettel tartozik a Bibliográfiai Szekciónak, hiszen Kovács Máté életútja szempontjából olyannyira fontos helyszínen, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában segített ünnepélyessé tenni a díjátadást. Az Alapítvány kuratóriuma számára biztosított programpont során Bényei Miklós, a kuratórium tagja ismertette a Kovács Máté Alapítvány alapító okiratban rögzített céljait, a pályázati kiírás és döntéshozatal körülményeit. Ezután az Alapítvány egyik alapító tagja, Kovács Máté lánya, Kovács Ilona ismertette és értékelte a kuratórium nevében a díjazott tanulmányokat és adta át az okleveleket és a pályázati díjakat.
"Figyelemre méltó mindkét dolgozat bátor témaválasztása. Az egyik az olvasásszociológia, a másik a könyv- és műfaj-, ill. tájékoztatástörténet témakörében keresett új felvetésekre új válaszokat. Ez az önálló kérdésfelvetés és válaszadás pályázatuk alapvető értéke. Mindkét dolgozat világos szerkezetben, széles összefüggésbe helyezve tárgyalja témáját. Bár mindkét fiatal kutatónk fejlesztheti még képességeit a tudományos értekező stílus és helyenként a társadalomtörténeti elemzések terén, kiváló teljesítményt nyújtottak a témájuk feldolgozásához szükséges módszer megválasztásában, annak ismertetésében és alkalmazásában. Adatgyűjtésük során mindketten építettek az interjú nyújtotta lehetőségekre. Az interjúalanyok megválasztását, az interjúkészítést és a nyert adatok értékelését kellő kontrollal és szakértelemmel végezték. Balla Ildikó jól párosítja ezt statisztikai elemzésekkel. Merc Hajnalka pedig különösen meggyőzően ötvözi ezt a hagyományos filológiai adatfeltárás módszereivel, nyomtatott forrásait bővítve a modern média körével. Balla Ildikó a könyv, könyvtár és újabb információforrások szerepét és hatását kísérelte meg tényszerűen kimutatni a tudás és emberi helytállás, azaz siker megvalósításában. Ennek eredményeit alapul véve az egyéni információszerzés és a szakszerű könyvtári tájékoztatás lehetőségeit szembeállítva és összekapcsolva, az új típusú könyvtári intézményi magatartás felvázolására tett kísérletet. Merc Hajnalka történeti összefüggésbe helyezve, de mértéktartóan behatárolva vázolja fel a hazai enciklopédia- és lexikon-koncepciók sorsát, közöttük Kovács Máté elképzeléseit. Ebbe a perspektívába illesztve követi nyomon korunk két nagy megvalósult enciklopédia-, ill. lexikonkiadását: a Britannica Hungarica és a Magyar Nagylexikon kiadástörténetét. A tudománytörténet számára is értékes elemzés, a közelmúlt tényeit és adatait, egy kor lenyomatát összegezi." (Részlet Kovács Ilona értékeléséből)
A program szünetében a kuratórium jelen lévő tagjai a díjazottakkal folytatott kötetlen beszélgetések során a tanulmányok további sorsának gondozásához és a választott témákban folytatható-folytatandó kutatómunkához szakmai segítséget ajánlottak fel. A díjazottaknak ezúton is sok sikert kívánunk és szeretettel gratulálunk.
A kuratórium 2004-ben is tervezi a fentiekhez hasonló pályázatok kiírását. A pályázat a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozására szeretne ösztönözni, melynek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani. A kuratórium egyidejűleg felhívja a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló könyvtár-informatika szakos hallgatók figyelmét arra is, hogy pályázatok kiírásán túl tervezi tehetséges, rászoruló hallgatók rendszeres tanulmányi támogatását.

(Az eredményhirdetésről beszámoló jelent meg nyomtatásban: Könyvtári Levelező/lap 2003. december.; az eseményről "A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának jubileumi ülése" címmel Kovács Ilona is tudósított: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2004. január, 24-25.)