Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 márciusában pályázatot hirdetett a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.
A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi alprogramjának első éves hallgatója pályázatát ítélte jutalmazásra méltónak.

A pályázó főiskolai és egyetemi könyvtár-informatikai tanulmányok után 1999 augusztusától a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszékén főiskolai tanársegédként dolgozik, oktatott tantárgyai közé tartozik a dokumentumleírás, a könyvtártan, a számítástechnikai alapismeretek, az Európai Uniós ismeretek és a bevezetés a könyvtári és információs ismeretekbe. 2001 februárjától könyvtári szakértő, 2002-től könyvtári szakfelügyelő. Kutatási területei: a hazai könyvtárügy mint rendszer kialakulása, felépítése; az érvényben lévő könyvtári törvények hatása a könyvtárak mindennapi életére; hagyományos és új típusú dokumentumok a könyvtárakban; a gyűjteményszervezés elméleti és gyakorlati problémái; könyvtári menedzsment, könyvtári marketing. A pályázó publikációi és konferenciákon tartott előadásai ezekre az oktatási-kutatási területekre épülnek. A kutatási területek egy része szorosan kapcsolódik a Kovács Máté professzor által művelt szakterületekhez, nem lehet tehát véletlen, hogy a Patkósné Hanesz Andrea által 2004-ben elkezdett doktoranduszi tanulmányok Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikusi pályájának elemzését célozzák meg a következő alapgondolatra építve: "Kovács Máté pályájának, a tudós professzor nagyhatású alakjának ismertetése a 21. században mindenképpen fontos, hiszen a 20. század 90-es éveiben megindult, a könyvtárügyet érintő változásokban az ő személyiségének, gondolatainak továbbélése kimutatható. Jelentős változáson ment keresztül a könyvtárügy szabályozása, a könyvtárosképzés elméleti és gyakorlati tananyagának rögzítése, kredit-alapúvá tétele, a könyvtáros szakma felértékelődése, a tudós könyvtárosok szerepének megerősítése, az informatikai kihívások mellett a könyv és az olvasás megmaradásának igénye, az információáramlás hatékony megteremtése, melyek ma is aktuális feladatai a könyvtárügyet, könyvtárat, könyvtárosképző helyet vezetőknek és a könyvtárosoknak. Ezt fogalmazta, s valósította meg Kovács Máté, az adott kor politikai, gazdasági, technikai, kulturális helyzetét figyelembe véve" (részlet a pályázó doktori dolgozatának témavázlatából).
A díj átadásakor Tóth Gyula elnök köszöntő szavai után a kuratórium tagja, az Alapítvány létrehozóinak egyike, Kovács Ilona értékelte a beadott pályázatot. Összefoglalójában a következőket emelte ki: "A pályázat az egyetemi könyvtárosi tanulmányok és ennek keretében egy kutatási terv megvalósításához kívánt ösztöndíj támogatást nyújtani. A készülő munka sikerének záloga egyrészt a pályázó emberi és szakmai kvalitása, másrészt a benyújtott kutatási tervezet minősége. Patkósné Hanesz Andrea mindkét szempontból érdemesnek mutatkozott a pályázat elnyerésére. A jelenleg PhD tanulmányait folytató pályázó szakmai önéletrajzában bemutatott pályakép a tiszteletreméltó kitartás és törekvés, a munkával szerzett eredmény képe. A több mint egy évtizedet átfogó periódus szakmai szempontból a folyamatos önképzés, az igényes és koncepciózus építkezés szép példája; a tehetség, a széleskörű érdeklődés és a szorgalom szerencsés találkozása. A több diploma megszerzése mellett, a könyvtári szakterületen főiskolai oktatóként és szakértőként, illetve szakfelügyelőként is értékesíti tudását. A Kovács Máté munkásságának feldolgozására benyújtott pályázata nagyvonalú terv, amelynek végleges szerkezete és határai a kutatómunka során bizonyára tovább formálódnak. A feltáró munka vezérlő szempontja azonban máris ígéretes, amely Kovács Máté munkásságának egyik fő erősségét, a rendszerszerű megközelítést és a távlatos gondolkodást emeli ki. A tervezet a teljes életmű áttekintésére törekszik, hogy a saját korában képviselt értékeit mutassa be, de elemző munkája során azokra az elméleti és könyvtárpolitikai törekvéseire kíván hangsúlyt helyezni, amelyek Kovács Máté életművét jelen korunkkal is összekapcsolják. Az ösztöndíj-támogatás felhasználását bemutató részletes terve a pályázó átgondolt munkamódszerébe enged betekintést, az ösztöndíj célszerű hasznosítását, és a kutatás eredményességét garantálja".
Patkósné Hanesz Andrea doktoranduszi kutatásainak eredményeit az Alapítvány 2006-ban, a Kovács Máté születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretné hasznosítani.

A díjátadásról szóló beszámoló nyomtatásban aKönyvtári Levelező/lap 2004. novemberi számában jelent meg (21. p.)