pályázatok

Megjelent Az év fiatal könyvtárosa díj pályázati felhívása

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapján már elérhető Az Év fiatal könyvtárosa 2017. pályázat kiírása. A kiírás szerint - a korábbi évekhez hasonlóan - arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

A 2015-ös hallgatói ösztöndíj átadása Debrecenben

2015. december 7-én a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatói szobájában (egykor Kovács Máté szobája volt) került sor az Alapítvány idei ösztöndíj-átadó ünnepségére. Az ösztöndíjat Balázsi Dorina, a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatója kapta munkája elismeréséül. Balázsi Dorina Kovács Máté biobibliográfiájának kiegészítését készítette el, a Professzor úr szakirodalmi munkásságának és a róla szóló irodalomnak a 2007 és 2014 közé eső időszakát dolgozta fel. Az ünnepségen az Alapítvány kuratóriumának képviseletében részt vett Kovács Ilona és Suppné Tarnay Györgyi, a Könyvtárinformatika Tanszék képviseletében Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Balázsi Dorina témavezetője és a vendéglátó intézmény főigazgatója, Karácsony Gyöngyi.

Suppné Tarnay Györgyi köszöntőbeszéde

Kovács Ilona köszöntője

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2014.

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma továbbra is napirenden tartja a névadó munkásságának kutatását, feltárását és megismertetését. Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét távolról sem tekinthetjük feltártnak, hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2013.

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma továbbra is napirenden tartja a névadó munkásságának kutatását, feltárását. Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét távolról sem tekinthetjük feltártnak, hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható, az OSZK-ban lévő hagyatékában lévő iratanyag még sok feltáratlan adalékkal segítheti a múlt század középső harmadának művelődéstörténetét célzó kutatásokat.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2012.

A Katalist levelezési listán olvasható az Alapítvány 2012. évi pályázati kiírása: A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma működése első évtizedében elsősorban a névadó életműve feltárására és megismertetésére igyekezett késztetni. Jóllehet ezen a téren szép eredményekről adhatunk számot, ez nem jelentheti azt, hogy Kovács Máté szerteágazó és sokoldalú életművét feltártnak tekintjük. Minden értéket megőrző habitusának köszönhetően hatalmas hagyatékában még számos kérdés kutatható, az OSZK-ban lévő iratanyag még sok feltáratlan adalékkal segítheti a múlt század középső harmadának művelődéstörténetét célzó kutatásokat. Ennek szorgalmazását, szervezését a kuratórium továbbra is feladatának tekinti.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2011.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, ill. a korszak iránt érdeklődők számára.

A kuratórium 2011-re két téma köré csoportosítja a pályázati témákat:

  1. részben folytatni kívánjuk Kovács Máté életművének feltárását, különös tekintettel az OSZK kézirattárában lévő Kovács Máté hagyaték (210 Fond), és másutt (különösen volt munkahelyei: Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Akadémiai Könyvtár, ELTE-tanszék, OK(D)T, HNF) található irattári anyag felhasználásával;
  2. részben arra tekintettel hirdetünk pályázatot: 2011-ben lesz 100 éve, hogy Sallai István, a 20. század második felének jeles, emblematikus, meghatározó könyvtáros személyisége született. Javasoljuk az MKE megyei szervezetei (fiatal tagjai), nappali és levelező könyvtárszakos hallgatók számára, hogy keressék fel interjú készítésére azokat, akik személyesen ismerték Sallai Istvánt, ill. nézzék át könyvtárak irattárait, dokumentumaikat, s nem publikált dokumentumok feltárásával örökítsék meg Sallai István és egy-egy könyvtár kapcsolatát. 

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma a 2010. évre kiírt oktatói pályázatok kategóriájában Sipos Anna Magdolna (PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet, Pécs) "A könyvtári hálózat tehát a korszerű könyvtári munka nélkülözhtetlen lácszeme" Kovács Máté szerepe a magyar könyvtárügy szabályozásáról szóló 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet létrejöttében" című, és Czövek Zoltán (NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, Szombathely) "Kovács Máté szerepe az egyetemi könyvtárosképzés létrehozásában és az 1952. évi minisztertanácsi határozatban" című dolgozatát jutalmazta. Az emléklapokkal kísért támogató ösztöndíjakat az Alapítvány kuratóriuma 2011. február végi kibővített ülésén adja át.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2010.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, Kovács Máté tanítványai, valamint életműve, ill. a korszak iránt érdeklődők számára.
Az Alapítvány alapító okiratában megjelölt célok teljesítésének tekinti a névadó életművének, általában a hazai könyv- és könyvtári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Tevékenységének feltárása révén számos összefüggés tisztázható, ez hozzájárul a korszak megismeréséhez és megértéséhez; s fordítva: Kovács Máté életműve is csak az adott korral összefüggésben értelmezhető. Minél inkább feltárjuk életműve részleteit, annál inkább kitűnik, hogy mint korszakának meghatározó személyisége nemcsak saját korára, de tanítványai révén a halála utáni időszakra is befolyást gyakorolt. Ezért munkásságának kutatása hozzájárul az 1945 utáni könyvtártörténet megismeréséhez, feltárásához. Az Alapítvány kuratóriuma ennek a megfontolásnak a jegyében írja ki pályázatát a 2010. évre is: elsősorban a Kovács Máté hagyaték (OSZK Kézirattár 210 Fond), valamint munkahelyei (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Akadémiai Könyvtár, ELTE-tanszék, OK(D)T, HNF) és más intézmények irattárának, levéltári/kéz- és gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól.

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma a 2009. évre kiírt hallgatói pályázatok kategóriájában Fülep Ádám (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) A debreceni egyetemi könyvtárat második nemzeti könyvtárrá fejlesztő Kovács Máté című dolgozatát 60.000 Ft-tal, Nagy Andor (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) Egységben az erő – Kovács Máté és a magyar könyvtárügy legfontosabb fejlődési tényezői 1949-1956 között című dolgozatát 40.000 Ft-tal; az oktatói kategóriában pedig Czövek Zoltán (NYME Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, Szombathely) Az egyetemi könyvtárosképzés megindulása Magyarországon (A képzés előzményei és első évei, 1949-1956) című dolgozatát 80.000 Ft-tal jutalmazta.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2009

PÁLYÁZAT

   A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus-könyvtár szakos hallgatók, tanszéki oktatók és könyvtártörténeti kutatást végzők, az iránt érdeklődők számára.
   Az Alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok teljesítésének tekinti nem csak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári kultúrának ápolását, története kutatásának szorgalmazását. Hatvan éve, 1949-ben nem csak Kovács Máté váltott, lett élete végéig a könyvtárügy részese, egyik legfőbb formálója, de számos sorsfordító változás történt a magyar könyvtárügyben is. Az Alapítvány kuratóriuma az ezekről való megemlékezés segítésére írja ki 2009. évi pályázatait. Elsősorban a Kovács Máté hagyaték (OSZK Kézirattár 210 Fond) valamint munkahelyei és más intézmények irattárának, levéltári/kéz- és gépiratos forrásainak hasznosítását várja el a pályázóktól. Nem kizárt publikált források használata is, de elsősorban eddig fel nem használt források révén új kérdéseket és válaszokat, új tények feltárást, új összefüggések felmutatását reméljük.

Pályázati támogatás

A kuratórium 30.000 forintos támogatást ítélt meg Gyimesiné Franyó Borbála pályázatára, amelyet a pályázó az Alapító okiratban megjelölt célokra hivatkozva nyújtott be. Ezzel a kuratórium méltányolta a pályázó eddigi erőfeszítéseit (eltekintve a pályázat szociális helyzetre vonatkozó utalásaitól), amelyeket - hátrányos helyzetét ellensúlyozva - szakmai előmenetele érdekében tett.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2008/2009.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus könyvtár szakos hallgatók és a könyvtáros tanszékek oktatói számára.
Az Alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában megjelölt célok teljesítésének tekinti nemcsak a névadó életművének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári kultúrának az ápolását is. Ennek jegyében tervezi a kuratórium, hogy megemlékezést szervez Fülöp Gézáról a szakma számára, mivel ebben az évben lenne nyolcvan éves, s tíz éve annak, hogy meghalt.
Pályázni Fülöp Géza életútja és életműve egy-egy szeletének feldolgozásával lehet. Úgy gondoljuk, ezek egyaránt alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén közzétételre és/vagy konferencián való előadásra. A pályázat díjazása is az lehet, hogy az Alapítvány gondoskodik a közzétételről (lektorálás), konferencián való részvétel vagy a téma folytatásának finanszírozásához való hozzájárulás formájában. Ezért konkrét összeget most nem jelöl meg a kiírás, a Kuratórium fenntartja magának a lehetőséget, hogy azt - saját lehetőségei mellett - a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján állapítsa meg.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2005/2006.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2005/2006. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, két félévre is bontható, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy-egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások és az újdonságok magyarországi adaptációjának elmélyült tanulmányozása. Az elbírálás során előnyben részesülhetnek a Kovács Máté-életművel, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületekkel foglalkozó pályázatok, ezek eredményeit 2006 novemberében, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett konferencia alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz a fentiekre részletesen kitérő szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképző oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani három példányban postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez, a benyújtás határideje 2005. november 30. A kuratórium pályázatot hirdet 100.000 forint értékben nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások és az újdonságok magyarországi adaptációjával kapcsolatos, e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetőségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2005. november 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2005. december 31-ig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez. A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat ünnepélyes keretek között adja át.
A kuratórium támogatni kívánja továbbá azokat az informatikus könyvtáros szakos hallgatókat és fiatal könyvtárosokat, akik a könyv- és könyvtári kultúra témakörében rendezett tudományos konferenciákon, tanulmányutakon szeretnének részt venni. Ennek érdekében pályázatot hirdet az utazási költségek (egy részének) fedezésére, alkalmanként és résztvevőnként 10.000,- forint értékben. A pályázók nevük és elérhetőségeik megjelölése mellett a konferencia vagy tanulmányút programjának, helyszínének, időpontjának és/vagy időtartamának részletezésével, valamint legalább egy szakmai ajánlással pályázhatnak, a pályázat határideje folyamatos. A pályázatokat három példányban, postán vagy személyesen kell a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez eljuttatni. 
A kuratórium a kiírásra beérkezett pályázatok függvényében és saját lehetőségei ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.

Pályázati eredmények

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 márciusában pályázatot hirdetett a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.
A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi alprogramjának első éves hallgatója pályázatát ítélte jutalmazásra méltónak.

A Kovács Máté Alapítvány pályázati felhívása, 2004/2005.

PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 100.000 forint értékben pályázatot hirdet nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő informatikus könyvtáros szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetőségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2004. szeptember 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2004. december 31-ig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (OSZK Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.). A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat januárban, a Magyar Kultúra napjához kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adja át.
A kuratórium pályázatot hirdet továbbá a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100.000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10.000 forintos ösztöndíjat egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a Kovács Máté- életmű, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása, melynek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképző oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, Dr. Hangodi Ágneshez (OSZK Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.), a benyújtás határideje 2004. május 31.
A kuratórium a pályázatok függvényében és ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.

A nyertes pályázatok ünnepélyes díj-és oklevél-átadása

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma százezer forint értékben pályázatot hirdetett nappali tagozatos, az első diploma megszerzésére irányuló képzésben résztvevő könyvtár-informatika szakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázni a Kovács Máté életművéhez kapcsolódó témákban (a professzor által művelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK- és szakdolgozattal lehetett. Az október közepéig beérkezett dolgozatok közül az Alapítvány kuratóriuma kettőt ítélt egyenlő díjazásra érdemesnek: a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetének Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszékén idén végzett Balla Ildikó ("Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában") és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének harmadéves hallgatója, Merc Hajnalka tanulmányát ("Magyarországról lexikonügyben").

Pályázati eredmények, a nyertes pályázatok megjelenése a szaksajtóban

A Kovács Máté Alapítvány 2002/2003. évi pályázatán nyertes Merc Hajnalka "Fél évszázad hazai lexikonkiadása" c. munkája a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat augusztusi számában (49-57. p.)., Balla Ildikó "Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában" c. tanulmánya pedig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóirat szeptemberi számában (36-43. p.). jelent meg nyomtatásban.