Alapító okirat (részletek), 2001.

Alulírottak, úgy határoztunk, hogy

Kovács Máté Alapítvány

 elnevezéssel alapítványt hozunk létre.
 
Az Alapítvány jogi személy, amely az 1. pontban meghatározott tartós, közérdekű célok érdekében a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan gazdálkodik.
 
Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 26. § c) pontjának 3. és 4. alpontjában foglalt tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet folytató szervezet.
 
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
   
1. Az Alapítvány célja:

 • a magyar művelődés ügyének, közelebbről a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása oly módon, hogy tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú könyvtárosképző intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főiskolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson;
 • Kovács Máté szellemi hagyatékának gondozása;
 • fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása (doktori program, részvétel tudományos konferencián, publikációk megjelentetése stb.)

2. Az Alapítvány székhelye:
1054 Budapest, Hold u. 6. Magyar Könyvtárosok Egyesülete
 
3. Az Alapítvány vagyona:
Az induló vagyon 300.000 Ft azaz háromszázezer forint, amelyet az alapítók készpénzben bocsátanak az Alapítvány rendelkezésére.
 
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy felajánlásával csatlakozhat, amennyiben az alapítványrendelés céljaival egyetért. A felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit.
A felajánlott összeg devizában kamatozik és devizában is felhasználható.
Az Alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult országos és helyi gyűjtéseket szerveni, pályázaton részt venni.
 
Az Alapítvány - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - másodlagos tevékenységként vállalkozást folytathat, illetve vállalkozáshoz csatlakozhat. Nem lehet azonban társaságnak korlátlanul felelős tagja.
 
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
 
Az Alapítvány éves bevétele a Khtv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összeget nem haladja meg.
 
4. Az Alapítvány céljára felhasználható:

 • az induló vagyon tárgyévi kamata,
 • csatlakozásból származó felajánlások kamata ill. a felajánló rendelkezése szerint a felajánlás megfelelő hányada,
 • a vállalkozásból képződő eredmény.

Az alapitványi vagyon fentiekben meghatározott része a következőkre használható fel:

 • a könyvtárszakos hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjakra,
 • fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatására,
 • doktori programban való részvétel támogatására,
 • publikációk, szakmai kiadványok megjelentetésére és terjesztésére,
 • az alapítványi célok eléréséhez szükséges tárgyi eszközök, szakkönyvek, szakmai folyóiratok beszerzésére,
 • tudományos kutatások támogatására,
 • hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel támogatására.

Az Alapítvány vagyona a fentiekben megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy határozott időtartamú támogatás, illetve ösztöndíj formájában használható fel.
 
Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások illetve meghatározott támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyiltnak kell lennie és biztosítania kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. Egyéb esetben a Kuratórium kérelem, vagy a támogatandó tevékenységre vonatkozó előterjesztés alapján dönt.
 
(...)
 
5. Az Alapítvány kezelő szerve:

Az Alapítvány kezelő szerve a nyolctagú Kuratórium, az elnök személyét is beleértve.
 
A kuratóriumi tagokat az alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbizatás csak indokolt esetben (Polgári Törvénykönyv 74/C.§ (6) bekezdés) vonható vissza.
 
A Polgári Törvénykönyv 74/C.§-ának (3) bekezdése alapján nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapítók - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak.
 
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
 
Elnök:
Dr. Tóth Gyula
 
Tagok:
Dr. Bényei Miklós
Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi
Dr. Szabó Sándor
Dr. Hangodi Ágnes (titkár)
Dr. Kovács Ilona
Dr. Szerafinné Szabolcsi Ágnes
Dr. Barátné Hajdú Ágnes

A Kuratórium tagjai kuratóriumi munkájukért díjazást nem igényelhetnek, az Alapítvány működtetésével kapcsolatos igazolt költségeiket azonban az alapítványi vagyon terhére elszámolhatják.
 
A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.
 
A Kuratórium határozatképességéhez négy tag és az elnök jelenléte szükséges.
 
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
(...)

6. A Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról a titkár és szükség szerint a Kuratórium által e feladattal megbízott szakemberek gondoskodnak.
 
(...)
 
Az alapító okirat - székhely változtatás nélkül - módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalásának időpontja 2001. február 12.
 
Kelt Budapesten, a 2001. év február hó 12. napján
 

Dr. Kovács Máté (sz.: 1941.)
 

Dr. Kovács Ilona
 

Kovács Máté (sz.: 1975.)