Szervezeti és működési szabályzat (részletek)

A Fővárosi Bíróság 9.Pk.61.330/1996/1. szám alatti végzésével 6472. sorszám alatt nyilvántartásba vette a Kovács Máté Alapítványt (a továbbiakban Alapítvány), majd az 1997. évi CLVI. tv. 22. §. (3) bekezdése alapján 2001. szeptember 18. napján 9. Pk. 61.330/1996/5 sz. végzésében közhasznú fokozatú szervezetnek minősítette.

I. Az Alapítvány célja

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 26. §. C) pontjának 3. és 4. alpontjaiban foglalt tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) közhasznú tevékenységet folytató szervezet.
 
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
1.§ (1) Az Alapítvány célja a magyar művelődés ügyének, közelebbről a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása oly módon, hogy
tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú könyvtárosképző intézmények nappali tagozatán tanuló fiatalok egyetemi és főiskolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosít;
Kovács Máté szellemi hagyatékát gondozza;
fiatal könyvtárosok továbbképzését támogatja (doktori program, részvétel a könyv- és könyvtári kultúra témakörében tudományos konferencián, ugyanezen témakörbe vágó publikációk megjelentetése stb.).
Az Alapítvány egyéb tevékenységet nem folytat, jövedelmeit más célra nem fordítja.
 
(2) Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
 
(3) Az Alapítvány Kuratóriuma működteti az Alapítványt, felügyeli a kezelői feladatokat ellátó személyt vagy szervet.
 
(4) A Kuratórium a kezelői feladatok ellátására (pénzügyi, gazdálkodási, adó stb.) más személyt vagy szervet bízhat meg.
 
(5) Az Alapítvány céljaira felhasználható

 • az induló vagyon tárgyévi kamata,
 • a csatlakozásból származó felajánlások kamata, ill. a felajánló rendelkezése szerint a felajánlás megfelelő hányada
 • a vállalkozásból képződő bevétel
 • a személyi jövedelemadó 1 %-ából az Alapítvány céljaira felajánlott teljes összeg

(6) Az alapítványi vagyon fentiekben meghatározott része a következőkre használható fel:

 • a könyvtárszakos nappali hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjakra
 • fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatására
 • doktori programban való részvétel támogatására
 • publikációk, szakmai kiadványok megjelentetésére és terjesztésére
 • alapítványi célok eléréséhez szükséges tárgyi eszközök, szakkönyvek, szakmai folyóiratok beszerzésére
 • tudományos kutatások támogatására
 • hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel támogatására.

(7) Az Alapítvány vagyona a fentiekben megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy határozott időtartamú támogatás, illetve ösztöndíj formájában használható fel.
 
(8) Az egyes támogatások, ill. meghatározott támogatás nyújtása nyílt pályázat útján, a támogatandó tevékenységre vonatkozó előterjesztés, minden esetben kuratóriumi döntés alapján történhet.
 
(9) Az Alapítvány a Kuratórium tagjait és bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyt, az Alapítvány támogatóját, valamint e személyek hozzátartozóját a cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

II. A Kuratórium tagjai

2.§ (1) A Kuratórium tagjait az Alapítvány alapítói kérik fel - határozatlan időtartamra - azok közül a szakemberek közül, akik írásban vállalják, hogy az Alapítvány irányításában tevőlegesen részt vesznek. A Kuratórium tagja az alapítók képviseletében Dr. Kovács Ilona. Szükség esetén a Kuratórium javaslatára az alapítók hívnak meg új személyt a tagok sorába.

(2) A Kuratóriumnak az elnökkel együtt 7-9 tagja van.

Az Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi tagjai:

Elnök: Dr. Tóth Gyula9700 Szombathely (...)

Tagok:

 

Dr. Baráthné Hajdú Ágnes
Dr. Bényei Miklós
Dr. Hangodi Ágnes (titkár)
Dr. Kovács Ilona
Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi
Dr. Szabó Sándor
Dr. Szerafinné Szabolcsi Ágnes

4032 Debrecen (...)
2120 Dunakeszi (...)
1021 Budapest (...)
4027 Debrecen (...)
1077 Budapest (...)
4400 Nyíregyháza (...)
6728 Szeged (...)

(3) A Kuratórium tagjait az Alapítvány javadalmazásban nem részesíti, de az Alapítvány működésével kapcsolatos igazolt költségeiket az Alapítvány vagyona terhére elszámolhatják. Kuratóriumi tagok mint vállalkozók nem léphetnek szerződéses viszonyba az Alapítvánnyal.

III. A Kuratórium hatásköre

3.§ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány céljainak megvalósítása, ezen belül
döntés az alapítványi pályázatokról;
az Alapítvány éves munkatervének, gazdálkodásának elfogadása;
az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása;
a Kuratórium működésével kapcsolatos kérdésekben való döntés;
az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
javaslat az Alapítvány tisztségviselőinek személyében beállt változásról;
döntés az alapítványi vagyon Alapító okirat szerinti korlátozással történő, az Alapítvány szellemével megegyező vállalkozásba adásáról;
a kuratóriumi elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végezne, befektetési szabályzatot kell készíteni, amelyet a Kuratórium fogad el. 

IV. A Kuratórium működése

4.§ (1) A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
 
(2) Az Alapítványi Kuratórium üléseire a Kuratórium elnöke írásban hívja meg a tagokat. Rendkívüli esetben a Kuratórium ülését szóban is összehívhatja az elnök, de ebben az esetben a napirendi pontokról az ülés előtt a Kuratóriumnak szavaznia kell.
 
(3) A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább a tagok létszámának fele és az elnök jelen van.
 
(4) A határozathozatalhoz a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. A szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
 
5.§ (1) A kuratóriumi ülésre szóló meghívást a javasolt napirendi pontokkal lehetőleg a kuratóriumi ülés előtt öt nappal a tagoknak meg kell kapniok.
 
(2) Az elnök javaslata alapján az ülés napirendjéről a Kuratórium dönt nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel.
 
(3) Az ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, amelyben szerepelnie kell a hozott határozatoknak. Az emlékeztetőt az elnök és egy további tag az aláírásával hitelesíti.
 
(4) A kuratóriumi ülésre az elnök mindazokat a személyeket meghívhatja, akiknek jelenléte szükséges és akik szakmai tudásukkal a döntések megalapozottságát elősegítik.
 
6.§ (1) Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha a Kuratórium elnöke úgy dönt, továbbá ha legalább két kuratóriumi tag azt írásban, az ok és a cél napirend megjelölésével az elnöktől kéri, valamint ha a felügyeletet gyakorló ügyész írásban indítványozza.
 
(2) A Kuratórium üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott személy vezeti.
 
(3) A szavazás a kuratóriumi ülésen nyíltan történik, kivéve az éves beszámoló jóváhagyását, és a közhasznusági jelentés elfogadását, s ha a szavazás rendjéről a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel másként dönt.
 
7.§ Ha a kuratóriumi tagok vagy a tisztségviselők személyében változás állna be, újabb kuratóriumi tag, illetve tisztségviselő személyéről a Kuratórium javaslata nyomán az alapítók döntenek.
 
8.§ A Kuratórium titkárának előterjesztése alapján fogadja el az éves költségvetést.
 
9.§ Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-a az irányadó, miszerint vagyonát más hasonló célú tevékenységet folytató alapítvány céljaira kell felhasználni. Ha az Alapítvány bármely oknál fogva megszűnik, az Alapító okiratnak megfelelően a vagyonmérleg szerinti alapítványi vagyon egyenlő arányban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kara Matematikai és Informatikai Intézete, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tulajdonába kerül, s azt az kizárólag az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően kell felhasználni. A Kuratórium intézkedik az Alapítvány megszűnésével kapcsolatos eljárásról és annak lebonyolításáról. 

V. A Kuratórium tisztségviselői

10.§ (1) A Kuratórium tisztségviselői: a Kuratórium elnöke és titkára.
 
(2) A Kuratórium elnökét és titkárát a Kuratórium választja tagjai közül azzal a megszorítással, hogy alapító tag elnök nem lehet.
 
(3) Az elnök saját személyében jogosult az Alapítvány képviseletére, akadályoztatása esetén bármely kuratóriumi tag részére a képviseletre vonatkozóan írásbeli meghatalmazást adhat. A bankszámla feletti rendelkezési jog a Kuratóriumot, az utalványozási jog a mindenkori elnököt és a titkárt illeti meg.

VI. A Kuratórium elnökének feladatai

11.§ A Kuratórium elnöke

a. dönt a kuratóriumi feladatok ellátásával kapcsolatban;
b. vezeti a Kuratórium munkáját és üléseit;
c. kötelezettséget vállalhat az Alapítvány nevében az Alapító okiratban meghatározott körben és a Bíróság bejegyző végzése alapján;
d. a titkárral közösen gyakorolja az utalványozási jogot;
e. az Alapítvány nevében szerződéseket köt;
f. beszámol az Alapítvány éves tevékenységéről a Kuratóriumnak;
g. ha a Kuratórium más személyt vagy személyeket bíz meg a vagyon kezelésével, tevékenységüket felügyeli;
h. aláírásával hitelesíti a Kuratórium üléseiről készült emlékeztetőt.

12.§ Az Alapítvány terhére minden egyes kifizetés (beleértve a 10.§ (3) bek.) kizárólag a Kuratórium elnökének és titkárának ellenjegyzésével történhet.
 
13.§ A Kuratórium ügyeinek folyamatos intézésére - a titkár mellett - egyetértésben az alapítókkal könyvelőt, eseti megbízással jogtanácsost alkalmazhat. E személyek a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. 

VII. A Kuratórium titkárának feladatai

14.§ (1) A Kuratórium titkára

a. segíti az elnököt munkájában;
b. az elnök irányítása mellett szervezi a Kuratórium munkáját;
c. átruházott hatáskörben kötelezettséget vállal a Kuratórium által meghatározott körben;
d. segíti az elnököt a Kuratórium üléseinek összehívásában és lebonyolításában;
e. az elnök megbízásából eseti jelleggel képviseli az Alapítványt;
f. részt vesz a pályázatok kiírásával és eldöntésével, valamint végrehajtásával kapcsolatos kuratóriumi munkában az elnök mellett;
g. elkészíti a Kuratórium üléseinek emlékeztetőit és hitelesítteti azokat az elnökkel és a Kuratórium alkalmanként kijelölt egy tagjával,
h. az alapítókkal egyetértésben elkészíti az Alapítvány éves költségvetését.

(2) Az egyes újabb adományokról az Alapítvány titkára értesíti a Kuratóriumot, az adományozóknak pedig - ha személyük ismert - köszönőlevelet küld.
 
(3) A Kuratórium titkára intézkedik a Kuratórium által jóváhagyott számlák kiegyenlítéséről, a pénzeszközök felhasználásáról. 

VIII. A könyvelő feladatai

(...)

A Kovács Máté Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát a Kuratórium 2002. április hó 11. napján elfogadta.


(Dr. Szabó Sándor)(Dr. Tóth Gyula)(Dr. Hangodi Ágnes)
tagelnöktitkár